Fysiofit Den Haag Algemene voorwaarden 2023 fysiotherapie, manuele therapie, oefentherapie Mensendieck

Het team van Fysiofit Den Haag wil u zo goed mogelijk van dienst zijn. Wij informeren u graag over onze algemene voorwaarden en onze werkwijze. Zo weet u waar u aan toe bent en wat u van ons mag verwachten.

 • Voor de start van een behandeling dient u uw verzekeringsgegevens te raadplegen of uw verzekeraar uw behandelingen fysiotherapie vergoedt. Indien u dit jaar al eerder in behandeling bent geweest bij een andere fysiotherapiepraktijk of praktijk voor oefentherapie Mensendieck, wordt u verzocht na te gaan hoeveel behandelingen u al gehad heeft. Dit is belangrijk in het geval u een beperkte aanvullende verzekering heeft. 
 • Indien u door lichamelijke beperkingen niet in staat bent om naar onze praktijk te komen, bestaat de mogelijkheid dat onze therapeuten u aan huis behandelen. Indien het gewenst is dat u aan huis behandeld wordt, dient u dit aan te geven bij uw aanmelding. Voor de behandeling aan huis geldt een apart tarief.
 • Bij uw eerste afspraak worden uw persoonlijke gegevens en uw verzekeringsgegevens inclusief polisvoorwaarden gecontroleerd. Wij zijn sinds 1 januari 2012 tevens verplicht door de verzekeraars uw legitimatiebewijs te controleren. Gelieve een geldig legitimatiebewijs en uw verzekeringsgegevens mee te nemen naar uw eerste afspraak. Wanneer deze gegevens of andere gegevens wijzigen wordt u verzocht dit zo spoedig mogelijk door te geven aan onze baliemedewerkers. 
 • U kunt ook zonder verwijzing van een arts of specialist bij ons terecht. U maakt dan gebruik van de regeling Directe Toegankelijk Fysiotherapie (DTF) of de regeling Directe Toegankelijk Oefentherapie (DTO). In dit geval zal de therapeut eerst door middel van een screening beoordelen of uw gezondheidsprobleem voor fysiotherapie danwel oefentherapie in aanmerking komt. Wanneer echter aanvullende informatie vereist is, zal de therapeut eerst contact opnemen met uw huisarts. Ook kan een eenmalig advies voldoende blijken te zijn. Uiteraard gebeurt een en ander in overleg met u en alleen met uw goedkeuring. 
 • Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dient u tenminste 24 uur van tevoren af te zeggen. Niet tijdig afgezegde afspraken worden in principe in rekening gebracht conform de betalingsvoorwaarden.
 • Het is prettig wanneer u bij afzegging zo mogelijk meteen een nieuwe afspraak maakt. Zo zorgt u ervoor dat uw behandeling geen vertraging oploopt en u zo spoedig mogelijk weer herstelt.
 • In onze praktijk wordt gewerkt volgens de officiële richtlijnen van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en van de Nederlandse Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM).
 • Alle therapeuten staan in het kwaliteitsregister van het KNGF en VvOCM en zijn BIG geregistreerd en CKR geregistreerd.
 • Uw therapeut zal u uitleggen wat er allemaal komt kijken bij een behandeling. Hierbij zal hij/zij aangeven welke handelingen er verricht gaan worden. Indien u hiertegen bezwaar heeft, wordt u verzocht dit onmiddellijk aan te geven.
 • Indien u vanwege bijvoorbeeld geloofsovertuiging bezwaar heeft tegen bepaalde handelingen of vormen van behandelingen kunt u dit kenbaar maken. Uw behandelend therapeut zal samen met u bespreken wat de alternatieven zijn en of wij u deze alternatieven in onze praktijk kunnen bieden.
 • Wanneer u er bezwaar tegen heeft om door een therapeut van de andere sekse behandeld te worden dient u dit voor de eerste afspraak aan te geven.
 • De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden behandelruimte waarin u samen met uw therapeut aanwezig bent. Als er derden, bijvoorbeeld een stagiaire, bij de behandeling aanwezig willen zijn, zal vooraf aan u toestemming gevraagd worden. De behandeling kan ook in de oefenzaal plaatsvinden. Daar zijn meestal meerdere personen aanwezig.
 • Uw therapeut en eventuele andere begeleiders, dienen zich tegenover u respectvol te gedragen en informeel gedrag dat niet gewenst is, achterwege te laten.
 • De onderwerpen, die u met uw therapeut bespreekt, blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden. Indien uw therapeut echter van mening is dat het in uw belang is dat andere hulpverleners (zoals uw huisarts) hiervan op de hoogte zijn, zal hij dit met u overleggen en u hier vooraf toestemming voor vragen. 
 • Aan het einde van uw behandeling en anders tenminste eens per jaar nodigen wij u uit om mee te werken aan het klanttevredenheidsonderzoek indien u hiervoor toestemming hebt gegeven.. Op die manier kunnen we continu de kwaliteit van onze dienstverlening en zorgproducten verbeteren. Het klanttevredenheidsonderzoek wordt in opdracht van Fysiofit Den Haag uitgevoerd door Qualizorg. 

Om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, wordt een registratie van de medische en administratieve gegevens bijgehouden. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de cliënt. Naast de bovengenoemde wet Bescherming Persoonsgegevens is een aantal regels vastgelegd in een privacyreglement:

 • Behalve de therapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld andere therapeuten in de praktijk, eventuele waarnemers, stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht. 
 • U hebt het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelend therapeut verzoeken deze te wijzigen. 
 • Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan uw naaste familie.
 • Gegevens worden pas vrijgegeven nadat u hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt. 
 • Indien u een rapportage nodig heeft voor uw letselschade advocaat of uw verzekering, kunt u dit bij ons opvragen. Voor het opstellen van deze rapportage worden kosten in rekening gebracht. Hiervoor geldt een apart tarief.
 • Nadat u behandeld bent, worden de gegevens 10 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen uw gegevens in kan zien. Wij zijn hiertoe wettelijk verplicht.
 • Indien u een klacht heeft, wendt u zich dan bij voorkeur tot de klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder. Die helpt mensen verder en probeert klachten snel tot goede oplossingen te brengen. 
 • Indien uit het gesprek met uw fysiotherapeut niet de gewenste oplossing volgt, zijn wij aangesloten bij een klachtenregeling. U kunt de klacht schriftelijk richten aan de klachtencommissie van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF), Postbus 248, 3800 AE te Amersfoort. De klachtencommissie bemiddelt, stelt eventueel een onderzoek in en doet een aanbeveling. 
 • Indien uit het gesprek met uw oefentherapeut Mensendieck niet de gewenste oplossing volgt, zijn wij aangesloten bij een klachtenregeling. U kunt de klacht schriftelijk richten aan Secretariaat Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn, t.a.v. Drs. P.J.W. Schilperoord, p/a Nederlands Paramedisch Instituut, Postbus 1161, 3800 BD Amersfoort. De klachtencommissie bemiddelt, stelt eventueel een onderzoek in en doet een aanbeveling.

Deze voorwaarden hebben betrekking op de door Fysiofit Den Haag geleverde fysiotherapie, manuele therapie en oefentherapie, alsmede de aangeboden zorgtrajecten en beweeggroepen, zoals Rugscholing, zorgtraject Artrose, zorgtraject Diabetes, beweeggroep COPD en andere trainingen. 

 • Indien u bij verhindering tenminste 24 uur van te voren afzegt, wordt de gereserveerde behandeling niet in rekening gebracht.
 • Indien u niet op tijd afzegt, zijn wij door de verzekeraars verplicht om 75% van het tarief van Fysiofit bij u in rekening te brengen en niet bij uw verzekeraar.
 • De facturatie wordt verzorgd door Infomedics.
 • De rekening dient altijd voor de vermelde vervaldatum volledig door u aan Infomedics te worden voldaan.
 • Indien de rekening niet voor de vervaldatum is betaald op de bankrekening zoals op de rekening is vermeld, dan bent u in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. U ontvangt een herinneringsbrief waarin wij u vragen de rekening alsnog binnen 15 dagen nadat deze deze brief bij u is bezorgd, te voldoen. Mocht de betaling binnen deze gestelde datum uitblijven, dan brengen wij rente en kosten in rekening.
 • De rente en kosten die verband houden met  het innen van de rekening, dienen door u voldaan te worden. 
 • Infomedics heeft het recht om betalingen eerst in mindering te brengen op de incassokosten, vervolgens op de in rekening gebrachte rente en tenslotte op het factuurbedrag.
 • De betalingsverplichting wordt niet opgeschort door een klacht over de rekening of het opzeggen van de overeenkomst tussen u en uw zorgaanbieder.
 • Mocht een bepaling van deze betalingsvoorwaarden niet van toepassing zijn, dan blijven de overige bepalingen van kracht. 
 • De therapeutische diensten zijn

Tarieven voor een behandeling fysiotherapie, manuele therapie of oefentherapie Mensendieck verschillen per verzekeraar. Wij hebben met alle Nederlandse ziektekostenverzekeraars een contract. Bent u bij hen (aanvullend) verzekerd,  sturen wij de nota voor de behandeling direct naar hen toe en worden de kosten aan ons vergoed. 

Graag attenderen wij al onze klanten op het feit dat u te allen tijde zelf verantwoordelijk bent voor de vergoeding van de gegeven behandelingen, indien u door één van onze therapeuten wordt behandeld.

Dat wil zeggen dat u zelf dient te controleren in hoeverre uw verzekering dekking geeft voor fysiotherapie en/of oefentherapie Mensendieck.

Bent u onvoldoende verzekerd, dan valt de therapie buiten de voorwaarden van uw verzekeraar en hanteren wij onderstaande tarieven.

Screening€ 18,30?
Screening/ Intake/ Onderzoek€ 57,40?
Intake en onderzoek na verwijzing fysiotherapie/ Mensendieck€ 52,80
Zitting Fysiotherapie/ Mensendieck€ 36,60
Fysiotherapeutisch consult€ 63,00
Lange zitting Fysiotherapie€ 63,00
Fysiotherapie aan huis€ 51,80
Zitting Manuele Therapie€ 51,80
Zitting Kinderfysiotherapie€ 49,30
Ouderinstructie€ 49,30
Kinderfysiotherapie rapportage€ 49,30
Kinderfysiotherapie aan huis€ 65,00
Zitting Bekkenfysiotherapie€ 51,80
Zitting Oedeemtherapie€ 46,70
No-show zitting fysiotherapie/ Mensendieck€ 27,50
No-show zitting manuele therapie€ 38,90
No-show zitting kinderfysiotherapie€ 37,00
No-show zitting bekkenfysiotherapie€ 38,90
No-show zitting oedeemtherapie€ 35,10
Tarieven gelden per 1 januari 2018.

Alle cliënten en bezoekers van Fysiofit Den Haag verklaren zich automatisch akkoord met onze huisregels.

 • U kunt alleen gebruik maken van de oefenzaal als u dat afgesproken heeft met uw therapeut en binnen de tijden die u met uw therapeut hierover heeft afgesproken. 
 • Meldt u zich, voor u de zaal in gaat, even bij de baliemedewerker. Zo houden wij in het belang van uw en onze veiligheid overzicht wie er in de oefenzaal zijn.
 • U mag de oefenzaal niet betreden met schoenen waarmee u van buiten komt of schoenen die zwarte strepen achterlaten. 
 • U bent verplicht om na gebruik van de materialen deze weer op te ruimen.
 • Wij verzoeken iedereen om een eigen handdoek mee te nemen om uzelf, de behandelbank of apparatuur in de oefenzaal af te kunnen dekken.
 • Bij transpiratie-verlies vragen wij u zelf de handvatten en bedieningspanelen te reinigen met de desinfecterende spray  en het papier uit de bijbehorende dispenser. 
 • Kleedkamers dienen netjes achtergelaten te worden zodat andere gebruikers geen puinhoop aantreffen.
 • Wij stellen het zeer op prijs wanneer u zich bij uw bezoek aan onze praktijk aan onze regels houdt. 
 • Wij verzoeken u uw afspraken vast te leggen op een afsprakenkaartje; dit voorkomt misverstanden. Een kaartje is verkrijgbaar bij de balie.
 • Gelieve op tijd voor uw afspraak aanwezig te zijn. U kunt in de wachtkamer plaatsnemen en wordt door uw behandelend fysiotherapeut opgehaald.
 • Ook wanneer u deelneemt aan onze groepsgewijze activiteiten, wordt u verzocht te wachten in de wachtkamer totdat de begeleidend fysiotherapeut/ instructeur u ophaalt. Wij streven ernaar de groepen op tijd te laten beginnen en er voor te zorgen dat alle deelnemers voldoende tijd hebben om hun oefenprogramma af te ronden. Wij rekenen daarbij ook op uw medewerking en begrip. 
 • Wij proberen zoveel mogelijk op tijd te werken, maar het blijft mensenwerk. 
 • Indien u een afspraak in de avonduren (na 18.00 uur) of op zaterdag heeft, is de voordeur gesloten. Gelieve aan te bellen bij Fysiofit. U wordt dan persoonlijk binnengelaten.
 • De praktijk is telefonisch bereikbaar van 08.00 – 16.30 uur. Indien onze lijnen in gesprek zijn, wordt u automatisch doorverbonden met ons voicemail-systeem. U kunt een boodschap inspreken onder vermelding van uw naam en telefoonnummer en wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Buiten onze openingstijden kunt u ook een bericht inspreken op het antwoordapparaat. Het antwoordapparaat wordt alle dagen, behalve zondag, afgeluisterd.
 • De praktijk-computers mogen alleen door de medewerkers van de praktijk gebruikt worden, tenzij uw fysiotherapeut u verzoekt een vragenlijst in te vullen via de computer. 
 • De medewerkers van Fysiofit Den Haag houden zich het recht voor een ieder de toegang tot onze praktijk te ontzeggen.

Wij verzoeken u zorg te dragen voor uw persoonlijke hygiëne. Wij stellen het zeer op prijs als u bij voorkeur voorafgaand aan uw komst naar de praktijk gedoucht heeft en schone (trainings-)kleding draagt.

Fysiofit Den Haag kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor diefstal en/of beschadiging aan persoonlijke eigendommen, die binnen of buiten de praktijk plaatsvinden.

Indien kinderen niet worden behandeld door een fysiotherapeut is het voor hen niet toegestaan om zonder begeleiding de oefenruimte te betreden. Dit in verband met hun eigen veiligheid en met die van andere klanten.

Fysiofit Den Haag kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor diefstal en/of beschadiging aan persoonlijke eigendommen, die binnen of buiten de praktijk plaatsvinden.

Indien kinderen niet worden behandeld door een fysiotherapeut is het voor hen niet toegestaan om zonder begeleiding de oefenruimte te betreden. Dit in verband met hun eigen veiligheid en met die van andere klanten.